Infrastruktura i Energetyka

Sektor publiczny pozostaje wciąż siłą napędową wzrostu gospodarczego i stanowi zainteresowanie i pole działania wielu przedsiębiorców, w tym naszych Klientów. Projekty infrastrukturalne napędzają pozostałe gałęzie gospodarki, umożliwiając rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Specyfika projektów, w tym źródła finansowania zarówno ze środków publicznych jak i funduszy europejskich, wymaga dużego doświadczenia, zrozumienia odrębności regulacyjnych, ale również zwyczajów panujących w tym sektorze.

Nasze doświadczenie w obsłudze rynku inwestycji realizowanych dla sektora publicznego, zdobyliśmy przede wszystkim pracując z Klientami z branży infrastrukturalnej (drogi i koleje), elektroenergetycznej (sieci przesyłowe i wytwarzanie energii) oraz IT (dostawy gotowych rozwiązań IT dla sektora publicznego). Realizowaliśmy największe projekty infrastrukturalne związane z modernizacją kolei, sieci energetycznych, współfinansowanych ze środków europejskich. Posiadamy też bogate doświadczenie we współpracy ze spółkami Skarbu Państwa i podmiotami publicznymi.

Jesteśmy przekonani, że znajomość rynku, na którym działają odbiorcy naszych usług - obok przygotowania merytorycznego - jest kluczem do świadczenia najwyższej jakości usług i pozwala zarówno na pełniejsze zrozumienie potrzeb Klienta jak i, z uwagi na znajomość realiów prowadzenia inwestycji dla sektora publicznego, na długofalowe i kompleksowe planowanie podejmowanych wspólnie z Klientem działań i decyzji biznesowych. Wyrazem tego jest współpraca z naszymi Klientami na etapie realizacji inwestycji, jak i ich prowadzenie wraz z naszymi Klientami począwszy od wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia do odbioru inwestycji.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

pobierz bezpłatny e-book

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

pobierz e-book

Zamówienia publiczne, PPP

Dla uczestników rynku infrastruktury i energetyki nadal głównym kontrahentem i odbiorcą ich usług pozostaje sektor publiczny. Dlatego też większość kontraktów jest pozyskiwanych w drodze skomplikowanej procedury Prawa zamówień publicznych lub partnerstwa publiczno prywatnego.

Oferujemy wsparcie i kompleksową obsługę związaną z Państwa udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, jak również projektów opartych o formułę PPP. Nasza pomoc nie ogranicza się wyłącznie do aspektów formalno prawnych – pomagamy ocenić ryzyka, zidentyfikować słabsze elementy projektu. Oferujemy również badania prawidłowości przygotowanych ofert, pomoc na etapie uzyskiwania zamówienia oraz udział w postępowaniach spornych z inwestorem.

Razem z Państwem przygotowujemy się do pozyskania kontraktu, co niejednokrotnie pozwala uchronić się przed wieloma komplikacjami, które materializują się w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Proces inwestycyjny

Pozyskanie kontraktu publicznego niewątpliwie stanowi sukces, ale też może generować kolejne ryzyka. Zarządzanie projektem inwestycyjnym z natury jest skomplikowane, czy to z uwagi na procedury administracyjne towarzyszące realizacji inwestycji lub też brak umiejętnego tworzenia relacji z inwestorem.

W ramach świadczonej obsługi prawnej wspieramy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych zmierzających do wydania niezbędnych dla inwestycji decyzji - w tym między innymi decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji lokalizacyjnych, decyzji środowiskowych - oraz wspólnie ustalamy strategię dalszego postępowania w procesie inwestycyjnym przeprowadzając analizy ryzyk kontraktowych.

Z naszego doświadczenia wynika, że pewność działania w procesie inwestycyjnym, pozwala na bezpieczne realizowanie założeń biznesowych. 

Spory, roszczenia i claim management

Nawet najlepiej zaplanowany i zorganizowany proces inwestycyjny, może nie uchronić Państwa od sporów lub roszczeń drugiej strony. Dlatego też oferujemy możliwość wsparcia w tych obszarach, które są najbardziej wrażliwe, pomagając w rozwiązywaniu sporów zarówno polubownie jak i w ostateczności na drodze sądowej.

Doradzamy zarówno w przygotowaniu się do ewentualnych sporów poprzez tworzenie kompleksowych strategii procesowych, ale również działamy doraźnie w przypadku sytuacji kryzysowych. Oceniamy zasadność Państwa roszczeń, oraz roszczeń Państwa Klientów, wskazując różne scenariusze i warianty.

Nasze bogate doświadczenie w tej dziedzinie, podparte znajomością realiów procesu inwestycyjnego, pozwala naszym Klientom na osiąganie satysfakcjonujących rozstrzygnięć zarówno prowadzonych negocjacji jak i postępowań sądowych. 

Public affairs

Najważniejsze dla nas jest Państwa bezpieczeństwo i osób decyzyjnych w spółkach, dla których pracujemy („risk and compliance management”). Oferujemy wsparcie w zakresie public affairs, lobbingu korporacyjnego i budowania koalicji. W ramach prowadzenia projektów oferujemy również rozwiązania strategiczne w zakresie zarządzania reputacją i sytuacją kryzysową.


Doświadczenia projektowe

 • Wspieramy Ethos Energy - potentata na rynku diagnostyki i remontów maszyn wirujących wykorzystywanych w energetyce - w pozyskiwaniu zamówień publicznych od większości polskich elektrowni, jak również na etapie realizacji inwestycji.
 • Prowadzimy stałą obsługę prawną klientów z terenu Hiszpanii, Francji oraz Niemiec z rynku usług inżynieryjnych i projektowych w zakresie pozyskiwania zamówień publicznych w sektorze kolejowym, drogowym i energetycznym. Wspieramy również na etapie realizacji zamówień, w procesie inwestycyjnym i relacji z inwestorami.
 • Partner Kancelarii doradzał PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zarówno usług inżynieryjnych jak i realizacji robót budowlanych w zakresie modernizacji wszystkich głównych linii kolejowych w Polsce o wartości ponad 3 mld złotych – projekty współfinansowane ze środków Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres wsparcia obejmował również ocenę kwalifikowalności ponoszonych wydatków inwestycyjnych.
 • Doradzaliśmy naszym Klientom w ramach realizacji projektów modernizacji linii kolejowych na terenie Polski, w tym m.in. modernizacji linii E65, E30, E20, projektu Rail Baltica, w zakresie wykonania studiów wykonalności, projektów budowlanych, robót oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego, zarówno na etapie pozyskania zamówienia, jak i podczas całego procesu inwestycyjnego.
 • Braliśmy udział w projekcie opracowania studiów wykonalności dla przystosowania wrocławskiego, poznańskiego i łódzkiego węzła kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia ich intermodalności z innymi środkami transportu.
 • Wspieraliśmy naszego Klienta w ramach projektu „Wykonanie Studium wykonalności dla realizacji zadania pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu - Prace Przygotowawcze”.
 • Przygotowaliśmy dla Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego analizę, dotyczącą możliwości uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla budowy odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin i budowy stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin oraz alternatywnych sposobów przeprowadzenia inwestycji.
 • Partner Kancelarii doradzał przy budowie Terminalu LNG w Świnoujściu, pierwszej tego typu inwestycji w Polsce prowadzonej w oparciu o specustawę, realizacją której zainteresowani byli wykonawcy z całego świata.
 • Partner Kancelarii wspierał Miasto Wrocław w projekcie budowy stadionu we Wrocławiu na potrzeby turnieju EURO2012, w tym również w zakresie negocjacji i oceny roszczeń wykonawcy.
 • Partner w Kancelarii prowadził kompleksową obsługę prawną Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w tym przy przeprowadzaniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w zakresie m.in. zakupu i dostawy fotoradarów, zakupu i modernizacji budynku, siedziby Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, a także systemów informatycznych i oprogramowania dla GITD. Całkowita wartość projektu wyniosła 50 mln EUR.
 • Partner Kancelarii doradzał w projekcie wykonania umowy z Portem Lotniczym Lublin S.A. w związku z postępowaniem na opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)”.
 • Prawnicy współpracujący z Kancelarią zdobywali wcześniej doświadczenie w zakresie obsługi generalnego wykonawcy kontraktów na budowę lub rozbudowę stacji elektroenergetycznych realizowanych na rzecz PSE S.A.
 • Prawnicy współpracujący z Kancelarią zdobywali wcześniej doświadczenie w zakresie obsługi generalnego wykonawcy kontraktów na budowę linii energetycznych.
 • Prawnicy współpracujący z Kancelarią zdobywali wcześniej doświadczenie w zakresie obsługi wykonawców kontraktów na dostawy sprzętu elektroenergetycznego.
 • Prowadziliśmy obsługę prawną zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego na opracowanie i dostawę rozwiązań informatycznych.
 • Wspieraliśmy zamawiającego w opracowaniu dokumentacji przetargowej (planu projektu) dla postępowania na dostawę systemów informatycznych.
 • Braliśmy udział w realizacji projektu realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z PKP S.A. oraz Miasto Łódź na zaprojektowanie, wykonanie i oddanie do eksploatacji Inwestycji obejmującej modernizację linii kolejowej Warszawa Łódź oraz budowę części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych, przebudowie układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna – budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego, w tym dla Kolei Dużych Prędkości.
 • Partner Kancelarii uczestniczył w projekcie Budowa systemu przetwarzania danych (SPD) dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
 • Partner Kancelarii brał udział w projekcie o udzielenie zamówienia publicznego „na dostawę 35 pojazdów sześciowagonowych metra” dla Metra Warszawskiego.

Na Państwa prośbę przedstawimy szczegółowy wykaz wszystkich projektów, w których braliśmy lub bierzemy udział włącznie z referencjami.

Partner odpowiedzialny: Sebastian Pietrzyksebastian.pietrzyk@pdwadwokaci.com